Introduction

Informacja PUP w Limanowej o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na 30 czerwca br.

Informacja PUP w Limanowej o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na 30 czerwca br.

W dniu 30 czerwca 2024r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3213 osób.
W stosunku do maja 2024r liczba ta spadła o 38 osób, natomiast w porównaniu do czerwca ubiegłego roku była niższa o  52 osoby. Większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,7%  zarejestrowanych, 149 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 679 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1134 osoby,
 • powyżej 50 r.ż. – 635 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 901 osób,
 • niepełnosprawne – 149 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 3 osoby,
 • długotrwale bezrobotne – 1454 osoby

 Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 45% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 maja  2024 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:

 • w kraju 5,0% (spadek o 0,1% w porównaniu do kwietnia 2024 r) .
 • w województwie małopolskim  4,2%  ( spadek o 0,1% w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
 • w powiecie limanowskim 6,7% ( spadek o 0,3% w stosunku do kwietnia 2024 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W czerwcu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 405 osób tj. o 54 więcej niż  w miesiącu poprzednim, z czego 75% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 443 osoby. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (256 osób). Warto zwrócić uwagę, że   75% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w czerwcu b.r. podjęły 65 osób :

 • prace interwencyjne – 22 osoby,
 • roboty publiczne – 1 osoba,
 • działalność gospodarcza – 4 osoby,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 22 osoby,
 • bon na zasiedlenie – 7  osób,
 • bon zatrudnieniowy – 7 osób,
 • dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 1 osoba,
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej /PFRON/ – 1 osoba.

 Ponadto na staż skierowano 34 osoby, a na szkolenie 28 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 9 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,52 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 41 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 2 osoby osiągnęły wiek emerytalny,
2 osoby nabyły prawo do emerytury lub renty,6 osób nabyło prawo do świadczeń przedemerytalnych, 13 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.
Oferty pracy
W czerwcu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  163 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, 7 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2024 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  614 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 148  osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 14 osób w ramach robót publicznych,
 • 190 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
 • 126 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 26 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 63 osoby  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 37 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 9 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych
  w domach opieki społecznej
 • 1 osoba – przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej /PFRON/

Ponadto skierowano:

 • 191 osób na staż,
 • 144 osoby na szkolenia zawodowe.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content