Introduction

Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla przedsiębiorców

Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania:

Szkolenia lub doradztwo dla przedsiębiorców, którzy z różnych powodów doświadczają trudności w prowadzeniu działalności.

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom oraz przedsiębiorczyniom, którzy zmagają się z różnymi problemami, takimi jak kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników lub choroba kluczowych pracowników  (dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach).

W ramach projektu wspierane będą firmy na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe np. szkolenia oraz wsparcie doradcze.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Możesz ubiegać się o wsparcie, jeśli spełniasz wszystkie wymagania określone poniżej:

  • posiadasz siedzibę główną lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polski  potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru (KRS lub CEIDG),
  • jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MMŚP) – jeśli nie masz pewności, jak określić swój status – skorzystaj z Kwalifikatora MŚP na stronie PARP
  • spełniasz warunki uzyskania pomocy de minimis,
  • nie podlegasz wykluczeniu z możliwości otrzymania środków Unii Europejskiej na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcję wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne,
  • jesteś przedsiębiorcą lub przedsiębiorczynią aktywnie prowadzącą działalność gospodarczą, która nie jest zawieszona, zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia rundy, w której składasz Formularz rekrutacyjny przedsiębiorcy,
  • przeprowadziłeś Autodiagnozę na stronie https://swo-autodiagnoza.parp.gov.pl, a jej wynik wskazuje, że jesteś przedsiębiorcą/ przedsiębiorczynią znajdującym/ą się w okresowych trudnościach (przez okresowe trudności należy rozumieć wynik Autodiagnozy na poziomie ostrzegawczym, który stanowi podstawę do kwalifikowalności przedsiębiorstwa w Projekcie).

Wsparcie finansowe

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację: 

  • działań doradczych mających na celu opracowanie Diagnozy w oparciu o wynik wykonanej Autodiagnozy,
  • usług rozwojowych. 

 Usługi rozwojowe będą mogły być realizowane: w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej w czasie rzeczywistym. Natomiast przedsiębiorcy nie będą mogli skorzystać z usług świadczonych w formie e-learningu.

Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego.

Szczegóły dofinansowania kliknij tutaj

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content