Introduction

PARP ogłasza kolejny nabór w ramach „Ścieżki SMART”. Poznaj nowe wymagania i proces oceny.

PARP ogłasza kolejny nabór w ramach „Ścieżki SMART”. Poznaj nowe wymagania i proces oceny.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków do „Ścieżki SMART” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027 (FENG). Działanie jest skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, zakłada wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich przedsiębiorstw. Wnioski będzie można składać od 27 czerwca do 24 października 2024 r.

W tym terminie odbędą się dwa równoległe nabory: dla pojedynczych MŚP (budżet: 2,1 mld zł) oraz nabór realizowany z myślą o projektach na rzecz dostępności (budżet: 0,222 mld zł).

Celem „Ścieżki SMART” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu łączących się z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr.

Działania badawczo-rozwojowe i innowacje obowiązkowym celem naboru

„Ścieżka SMART” to oferta skierowana do tych firm z sektora MŚP, które opierają swój rozwój na pracach badawczo-rozwojowych i innowacjach co najmniej na poziomie kraju. Program oferuje wsparcie realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca wybiera co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

– Modułowy charakter „Ścieżki SMART” pozwala na dostosowanie możliwości wsparcia do indywidualnych potrzeb każdego wnioskodawcy. Dofinansowanie dostaną jedynie innowacyjne projekty, dotyczące opracowania lub wdrożenia rozwiązania innowacyjnego co najmniej na skalę krajową.

PARP zidentyfikowała potrzebę weryfikacji zasad oceny wniosków w programie. Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Instytucją Zarządzającą FENG przeprowadzono prace w tym zakresie, wynikiem czego są nowe kryteria wyboru projektów. Wprowadzono m. in. ocenę dwuetapową, określono minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych w obligatoryjnych modułach – 3 mln zł. Zmiany te zracjonalizują proces oceny i naboru wniosków.

 – Przy poprzednich naborach duża liczba wnioskodawców aplikowała, nie spełniając podstawowych kryteriów. 2/3 projektów nie dotyczyło prac B+R lub innowacji co najmniej na poziomie krajowym, a więc nie wpisywało się w zakres „Ścieżki SMART”. Równie często wnioskodawcy nie byli przygotowani finansowo do realizacji projektów – a zapewnienie środków finansowych na projekty o znacznej wartości jest niezbędne do ich realizacji i osiągnięcia celów danego projektu, a następnie programu. Częstym problemem w projektach było też niewłaściwe sformułowanie wskaźników, skonstruowanie budżetu, brak uzasadnienia wydatków, brak potencjału do realizacji prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia ich wyników.

W obecnych naborach obowiązywać będzie dwuetapowa forma oceny. W pierwszym etapie ocenę pozytywną otrzymają tylko takie projekty, które obejmują prace B+R dotyczące opracowania nowego produktu lub procesu innowacyjnego w skali kraju lub takie, które obejmują wdrożenie wyników prac B+R w postaci nowego produktu lub procesu innowacyjnego w skali kraju. Aby przejść pierwszy etap, każdy z modułów (B+R lub wdrożenie innowacji) musi być oceniony pozytywnie, na tym etapie nie ma możliwości usunięcia jednego z modułów. Pozostałe wymogi są oceniane w drugim etapie. Dzięki takiej formie wnioskodawcy szybciej otrzymają informację, czy ich projekt wpisuje się w założenia „Ścieżki SMART”.

Firmy, które chcą tylko rozbudować swoje zaplecza produkcyjne, doposażyć się w odpowiedni sprzęt (nie realizując prac badawczych lub ich nie planując) – nie będą spełniać wymogów naboru.

Pliki do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content