Introduction

Ogłoszenie o przetargu – najem lokalu 32m2 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej

Ogłoszenie o przetargu – najem lokalu 32m2 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej

Przedmiot I przetargu ustnego nieograniczonego stanowi najem lokalu nr 013 z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni 32 m2, znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej. Wejście od strony parkingu przy ul. Józefa Marka 9.
Minimalna cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej w/w lokalu ustalona została w wysokości  35,00 zł netto. Minimalne postąpienie 1 zł/1m2 netto.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa działka, na której znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem, leży w terenie usług użyteczności publicznej i usług komercyjnych o symbolu planu U/kz. Bezpośredni dojazd z drogi publicznej. Parking.
Podatek od nieruchomości pokrywa najemca.

TERMIN przetargu ustala się na dzień 8 lutego 2024 r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dwumiesięcznej minimalnej stawki czynszu najmu w kwocie  – 2240,00 zł  na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr rachunku: 57-8804-0000–0000–0012–2353–0013.

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 6 lutego 2024 r.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku przetargu.

Okres najmu lokalu wynosi do 5 lat od dnia podpisania umowy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowski.pl.

Źródło: Powiat Limanowski – ogłoszenie

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content