Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy na dzień 30 września br.

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy na dzień 30 września br.

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 30 września 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3459 osób.

W stosunku do sierpnia 2023 r. liczba ta wzrosła o 13 osób, natomiast w porównaniu do września /3436/ ubiegłego roku była wyższa o 23 osób. Większość osób bezrobotnych (87%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 7,4% zarejestrowanych, 146 osób bezrobotnych posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 852 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:
– do 30 r.ż. – 1306 osób,
– powyżej 50 r.ż. – 645 osób,- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 924 osoby,
– niepełnosprawne – 146 osób,
– posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 6 osób,
– długotrwale bezrobotne – 1426 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 41,2% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,4% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 sierpnia 2023 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5% (bez zmian w porównaniu do lipca 2023 r) .
– w województwie małopolskim 4,3% ( spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 8,0% ( wzrost o 0,2% w stosunku do lipca 2023 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

We wrześniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 627 osób tj. o 133 więcej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 59% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 614 osób. Podobnie jak
w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (322 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 81% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy we wrześniu b.r. podjęło 61 osób :

• prace interwencyjne – 37 osób,
• refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 14 osób,
• działalność gospodarcza -2 osoby,
• bon na zasiedlenie – 7 osób,
• bon zatrudnieniowy – 1 osoba,

Ponadto na staż skierowano 66 osób, a na szkolenie 28 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 9 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,82 osób nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 57 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 8 osób osiągnęło wiek emerytalny,8 osób nabyło prawo do świadczenia przedemerytalnych, 4 osoby podjęły naukę,30 osób zostało pozbawionych statusu osoby bezrobotnej z innych powodów.

Oferty pracy
We wrześniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 181 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 5 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2023 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 718 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

– 252 osoby w ramach prac interwencyjnych,
– 17 osób w ramach robót publicznych,
– 175 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
– 147 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
– 25 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
– 50 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
– 38 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
– 14 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych
w domach opieki społecznej.

Ponadto skierowano:
– 310 osób na staż,
– 139 osób na szkolenia zawodowe.

W okresie od 24 lutego 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 544 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 154 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl
w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.
PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content