Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 maja 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane były 3324 osoby.
W stosunku do kwietnia 2023 r. liczba ta spadła o 117 osób, natomiast w porównaniu do maja ubiegłego roku (3295)  była wyższa o 29 osób. Większość osób bezrobotnych (89,3%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,8%  zarejestrowanych, 167 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 709 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,8%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1131 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 681 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 930 osób,
 • niepełnosprawne – 167 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 7 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1466 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 44,1% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,5% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 kwietnia  2023 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,2% (spadek o 0,2% w porównaniu do marca 2023 r) .
– w województwie małopolskim  4,6%  (również spadek  o 0,2% w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 8,0% ( spadek o 0,5% w stosunku do marca 2023 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W maju br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 406 osób tj. o 65 więcej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 77,8% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 523 osoby. Podobnie jak
 w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (288 osób). Warto zwrócić uwagę, że   69% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w maju b.r. podjęły 88 osób :

 • prace interwencyjne – 35 osób,
 • roboty publiczne – 3 osób,
 • działalność gospodarcza – 20 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 18 osób,
 • bon na zasiedlenie – 5 osób,
 • bon zatrudnieniowy – 2 osoby,
 • dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 5 osób,

Ponadto na staż skierowano 27 osób, a na szkolenie 37 osób.

 Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 9 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,86 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 48 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 5 osób osiągnęło wiek emerytalny,2 osoby nabyły prawo do świadczenia przedemerytalnych,21 osób  zostało pozbawionych statusu osoby bezrobotnej
z innych powodów.

Oferty pracy

W maju b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  163 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, 2 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2023 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy skorzystało łącznie  490 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 146  osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 13 osób w ramach robót publicznych,
 • 133 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
 • 96 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 22 osoby  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 47 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 21 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 12 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych
  w domach opieki społecznej.

Ponadto skierowano:

 • 182 osoby na staż,
 • 85  osób na szkolenia zawodowe.

 W okresie od 24 lutego 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 470 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 136 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

 Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać  z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK  w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.
PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

Marek Młynarczyk
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy   w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content