Introduction

informacja o wyniku przetargu – II przetarg u s t n y nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej w Limanowej

informacja o wyniku przetargu – II przetarg u s t n y nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej w Limanowej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z dnia 16 maja 2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a II przetarg u s t n y nieograniczony na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 3 przy ul. Fabrycznej
w Limanowej.

Przedmiotem przetargu jest:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako
działki ewidencyjne nr 380/83 o powierzchni 1,0981 ha i nr 380/85 o powierzchni 0,1044 ha (które
sprzedawane będą łącznie), położonej w obrębie 3 w Limanowej przy ul. Fabrycznej. Łączna
powierzchnia w/w działek przeznaczonych do zbycia wynosi 1,2025 ha.

Opis nieruchomości:
Działki ewidencyjne nr 380/83, 380/85 sprzedawane łącznie, położone przylegle do siebie tworzą
zwarty kompleks. Teren niezabudowany w znacznej części zadrzewiony i zakrzewiony, w kształcie
prostokąta o wymiarach ok. 113 x 106 m. Teren o większym zróżnicowaniu ze spadkiem w kierunku
zachodnim, miejscami w obrębie niewielkich skarp terenowych.
Dostęp do dróg publicznych z drogi miejskiej. Uzbrojenie: kanalizacja na działce – woda energia, gaz
w zasięgu, z możliwością podłączenia. Teren porośnięty zielenią nieurządzoną oraz zakrzaczenia.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działki ewidencyjne nr 380/83
i 380/85, położone są w strefie oznaczonej symbolem planu P/U3/kz, obejmującym przejęte przez
Powiat Limanowski tereny po dawnej rafinerii nafty w Sowlinach, na których została ustalona tzw.
Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej, w obrębie której obowiązują ustalenia jak dla terenów
o symbolu P/U oraz ustalenia dla terenów objętych strefą ochrony konserwatorskiej kz.
P/U – tereny działalności produkcyjno – usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej obejmują
tereny produkcyjno – usługowe, w obrębie których dopuszcza się zarówno działalność produkcyjną
przy utrzymaniu uciążliwości zakładu wyłącznie w granicach własnego terenu, jak też działalność
handlową, hurtową i detaliczną oraz inną działalność usługową.
Dodatkowo teren dawnej rafinerii (w tym obecna tzw. Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej)
leży w strefie ochrony konserwatorskiej – z uwagi na zabytkowy charakter pozostałości tego rodzaju
budownictwa przemysłowego w rejonie limanowskim istnieje konieczność uzgadniania wszelkiej
działalności inwestycyjnej na tym terenie na etapie remontów i przebudowy istniejących obiektów
i urządzeń, a także zamiaru realizacji nowych obiektów z Wojewódzkim Urzędem Ochrony
Zabytków.

Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

Cena wywoławcza:
1 845 000,00 zł brutto

Wadium:
200 000,00 zł

Postąpienie nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych tj. 20 000,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Nabywca
nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone
wadium nie później niż w przeddzień zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Koszty
związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty wieczysto – sądowe poniesie Kupujący.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:
Zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata roczna z tytułu
użytkowania wieczystego wynosi 3 % wartości gruntu.
Opłata roczna jest płatna z góry za dany rok w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego na
konto Starostwa Powiatowego w Limanowej.2
Zasady aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego określa art. 77 pkt. 1 i 2 oraz art.
78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega
aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Obecnie opłata ta wynosi dla dz. ew. nr 380/83 6 766,49 zł a dla dz. ew. nr 380/85 643,31 zł.

Obciążenia:
Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna planowana do przekazania na rzecz MZGKiM wraz
ze służebnością przesyłu na rzecz Miasta Limanowa.

Czas, miejsce i warunki przetargu:
TERMIN przetargu ustala się na dzień 16 maja 2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (budynek „B” – II piętro, pokój 204)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego
w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr rachunku: 57 8804 0000 0000 0012 2353 0013
Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 12 maja 2023 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty
wadium oraz dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne
jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie
postępowania przetargowego.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu (zatwierdzeniu przez
Zarząd Powiatu wyniku przetargu), jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania
przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym. Wadium podlega zwrotowi uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu. Wadium
wpłacone przez uczestnika nie rodzi skutków prawnych w zakresie podatku VAT. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się jako przedpłata na poczet ceny nabycia
nieruchomości i nie podlega oprocentowaniu.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin
zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni – od dnia doręczenia zawiadomienia na piśmie.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, względnie nie uiści ceny nabycia w przewidzianym terminie,
sprzedawca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację
o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni, od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć do
Zarządu Powiatu Limanowskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Informacje o przedmiocie sprzedaży, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do
przetargu winni się szczegółowo zapoznać można odebrać w Wydziale Gospodarowania
Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (budynek „C” II piętro, pokój 224). Ponadto
informacje są udzielane pod numerem tel. 18 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej
BIP Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content