Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 30 kwietnia 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3441 osób. W stosunku do marca 2023 r. liczba ta spadła o 255 osób, natomiast w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku była wyższa o 8 osób. Większość osób bezrobotnych (89,8%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 7,8% zarejestrowanych, 170 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 732 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,8%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

do 30 r.ż. – 1191 osób,
powyżej 50 r.ż. – 700 osób,
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 939 osób,
niepełnosprawne – 170 osób,
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 7 osób,
długotrwale bezrobotne – 1489 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 43,3% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,7% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 marca 2023 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,4% (spadek o 0,1% w porównaniu do lutego 2023 r) .
– w województwie małopolskim 4,8% (również spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 8,5% ( spadek o 0,5% w stosunku do lutego 2023 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W kwietniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 341 osób tj. o 322 mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 85% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 596 osób. Podobnie jakw miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (380 osób).  Warto zwrócić uwagę, że 62% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w kwietniu b.r. podjęły 144 osoby :

prace interwencyjne – 41osób,
roboty publiczne – 5 osób,
działalność gospodarcza – 44 osoby,
refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 28 osób,
bon na zasiedlenie – 2 osoby,
bon zatrudnieniowy – 16 osób,
dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 8 osób,

Ponadto na staż skierowano 38 osób, a na szkolenie 15 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 8 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,70 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 47 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 9 osób osiągnęło wiek emerytalny, 8 osób nabyło prawo do świadczenia przedemerytalnych, 4 osoby nabyły prawo emerytalne lub rentowe,17 osób zostało pozbawionych statusu osoby bezrobotnej z innych powodów.
Oferty pracy
W kwietniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 188 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,4 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2023 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy skorzystało łącznie 402 osoby bezrobotne, w tym skierowano do pracy:

111 osób w ramach prac interwencyjnych,
10 osób w ramach robót publicznych,
113 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
78 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
17 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
45 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
16 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
12 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych w domach opieki społecznej.

Ponadto skierowano:

155 osób na staż,
48 osoby na szkolenia zawodowe.

W okresie od 24 lutego 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 460 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 145 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.
PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content