Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 28 lutego 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane były 3943 osoby.
W stosunku do stycznia 2023 r. liczba ta wzrosła o 47 osób, natomiast w porównaniu do lutego ubiegłego roku była wyższa o 311 osób. Większość osób bezrobotnych (90%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,9%  zarejestrowanych, 173 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 868 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,1%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1458 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 784 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 984 osoby,
 • niepełnosprawne – 173 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 11 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1547 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 39,2% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 17% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 stycznia  2023 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,5% (wzrost o 0,3% do grudnia 2022 r) .
– w województwie małopolskim  4,8%  ( również wzrost o 0,3% w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 8,9% ( wzrost o 0,7% w stosunku do grudnia 2022 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W lutym br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 622 osób tj. o 52 mniej niż   w miesiącu poprzednim, z czego 80,5% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 575 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (379 osób). Warto zwrócić uwagę, że   80% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lutym b.r. podjęło 75osób :

 • prace interwencyjne -31 osób,
 • działalność gospodarcza -8 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 7 osób,
 • bon na zasiedlenie – 7 osób,
 • bon zatrudnieniowy – 6 osób,
 • dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 5 osób,
 • dofinansowanie zatrudnienia skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej – 10 osób,
 • roboty publiczne – 1 osoba.

Ponadto na staż skierowano 45 osób, a na szkolenie 15 osób.


Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 5 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,51 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 38 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 6 osób osiągnęło wiek emerytalny,
1 osoba nabyła prawo do świadczenia przedemerytalnych, 35 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy
W lutym b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  262 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, 10 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

W okresie od 24 lutego 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 397 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 111 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać  z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK  w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.
PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

Marek Młynarczyk

 Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
                  w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content