Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W dniu 30 listopada 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3499 osób.
W stosunku do października 2022r. liczba ta wzrosła o 110 osób, natomiast w porównaniu do listopada ubiegłego roku była wyższa o 97 osób. Większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7%  zarejestrowanych, 153 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 832 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,8%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1354 osoby,
 • powyżej 50 r.ż. – 662 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 916 osób,
 • niepełnosprawne – 153 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 7 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1501 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 42,9% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,7% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 października  2022 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,1% (bez zmian w stosunku do września 2022 r) .
– w województwie małopolskim  4,5%  (również bez  zmian w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 7,9% ( spadek o 0,1% w stosunku do września 2022 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W listopadzie br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 620  osób tj. o 49 więcej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 80,3% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 510 osób. Podobnie jak
 w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (300 osób). Warto zwrócić uwagę, że   72,3% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w listopadzie b.r. podjęły 83 osoby, w tym:

 • prace interwencyjne – 11 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego  –  33 osoby,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 24 osoby,
 • bon na zasiedlenie – 13 osób,
 • bon zatrudnieniowy – 2 osoby,

Ponadto na staż skierowano 9 osób, a na szkolenie 76 osób.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 7 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,55 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 44 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 4 osoby osiągnęły wiek emerytalny,
2 osoby nabyła prawo do renty i emerytury,3 osoby nabyły prawo do świadczeń przedemerytalnych, 10 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.
Oferty pracy
W listopadzie b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  178 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
3 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2022 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  1086 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 329  osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 26 osób w ramach robót publicznych,
 • 291 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 227 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 34 osoby  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 123 osoby  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 56 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

Ponadto skierowano:

 • 565 osób na staż,
 • 446  osób na szkolenia zawodowe.

W okresie od 24 lutego br. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 340 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 80 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl
w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać  z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK  w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.
PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129,  a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

Marek Młynarczyk

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content