Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 października 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych były 3389 osób.
W stosunku do września 2022r. liczba ta spadła o 47 osób, natomiast w porównaniu do października ubiegłego roku była niższa o 79 osób. Większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7%  zarejestrowanych, 150 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 852 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87,7%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1314 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 635 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 913 osób,
 • niepełnosprawne – 150 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 9 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1488 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 43,9% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 13,8% osób.

Główny Urząd Statystyczny na przełomie września i października dokonał rewizji (ponownego przeliczenia) miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla Polski ogółem, województw
i powiatów. Rewizja stopy bezrobocia rejestrowanego uwzględnia głównie ostateczne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020), dotyczące liczby
osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych.

Po ponownym przeliczeniu przez GUS (uwzględniającym również dane z Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 r) stopa bezrobocia w powiecie limanowskim zmieniła się w każdym miesiącu zrewidowanego okresu (XII’2021 – VIII’2022,zmiany te obejmują wzrost stopy w powiecie od 1,9 do 2,2 punktu procentowego.

Stopa bezrobocia na dzień 30 września  2022 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,1% (spadek o 0,1% w stosunku do sierpnia 2022 r) .
– w województwie małopolskim  4,5%  (bez zmian w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 8% ( wzrost o 0,2% w stosunku do sierpnia 2022 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W październiku br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 571 osób tj. o 245 mniej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 73% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 618  osób. Podobnie jak
 w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (318 osób). Warto zwrócić uwagę, że   70,8% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w październiku b.r. podjęło 93 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 26 osób,
 • roboty publiczne – 2 osoby,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego  –  27 osób,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 24 osoby,
 • bon na zasiedlenie – 3 osoby,
 • bon zatrudnieniowy – 10 osób,
 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia  – 1 osoba

Ponadto na staż skierowano 69 osób, a na szkolenie 44 osoby.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 9 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,75 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 44 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 4 osoby osiągnęły wiek emerytalny,
2 osoba nabyła prawo do renty lub emerytury,4 osoby nabyły prawo do świadczeń przedemerytalnych, 49 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.
Oferty pracy
We październiku b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  209 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
5 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2022 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  1001 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 318  osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 26 osób w ramach robót publicznych,
 • 265 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 194 osoby  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 34 osoby  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 121 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 43 osoby  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

Ponadto skierowano:

 • 556 osoby na staż,
 • 370  osób na szkolenia zawodowe.

W okresie od 24 lutego br. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 327 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 78 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl
w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać  z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK  w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.
PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

Marek Młynarczyk Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content