Introduction

Ogłoszenie o przetargu – nieruchomość dz. ewid. 380/83, 380/85 przy ul. Fabrycznej w Limanowej.

Ogłoszenie o przetargu – nieruchomość dz. ewid. 380/83, 380/85 przy ul. Fabrycznej w Limanowej.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 3 przy ul. Fabrycznej w Limanowej.

Przedmiotem przetargu jest:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 380/83 o powierzchni 1,0981 ha i nr 380/85 o powierzchni 0,1044 ha (które sprzedawane będą łącznie), położonej w obrębie 3 w Limanowej przy ul. Fabrycznej. Łączna powierzchnia w/w działek przeznaczonych do zbycia wynosi 1,2025 ha.

Opis nieruchomości:
Działki ewidencyjne nr 380/83, 380/85 sprzedawane łącznie, położone przylegle do siebie tworzą zwarty kompleks. Teren niezabudowany w znacznej części zadrzewiony i zakrzewiony, w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 113 x 106 m. Teren o większym zróżnicowaniu ze spadkiem w kierunku zachodnim, miejscami w obrębie niewielkich skarp terenowych.
Dostęp do dróg publicznych z drogi miejskiej. Uzbrojenie: kanalizacja na działce – woda energia, gaz w zasięgu, z możliwością podłączenia. Teren porośnięty zielenią nieurządzoną oraz zakrzaczenia.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działki ewidencyjne nr 380/83
i 380/85, położone są w strefie oznaczonej symbolem planu P/U3/kz, obejmującym przejęte przez Powiat Limanowski tereny po dawnej rafinerii nafty w Sowlinach, na których została ustalona tzw. Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej, w obrębie której obowiązują ustalenia jak dla terenów o symbolu P/U oraz ustalenia dla terenów objętych strefą ochrony konserwatorskiej kz.
P/U – tereny działalności produkcyjno – usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej obejmują tereny produkcyjno – usługowe, w obrębie których dopuszcza się zarówno działalność produkcyjną przy utrzymaniu uciążliwości zakładu wyłącznie w granicach własnego terenu, jak też działalność handlową, hurtową i detaliczną oraz inną działalność usługową.
Dodatkowo teren dawnej rafinerii (w tym obecna tzw. Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej) leży w strefie ochrony konserwatorskiej – z uwagi na zabytkowy charakter pozostałości tego rodzaju budownictwa przemysłowego w rejonie limanowskim istnieje konieczność uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej na tym terenie na etapie remontów i przebudowy istniejących obiektów
i urządzeń, a także zamiaru realizacji nowych obiektów z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

Cena wywoławcza:
1 500 000,00 zł netto – plus należny podatek z VAT .

Wadium:
10 % ceny wywoławczej tj. 150 000,00 zł
Postąpienie nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 15000,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż w przeddzień zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty wieczysto – sądowe poniesie Kupujący.
Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:
Zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 % wartości gruntu.
Opłata roczna jest płatna z góry za dany rok w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej.
Zasady aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego określa art. 77 pkt. 1 i 2 oraz art. 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Obciążenia:
Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna planowana do przekazania na rzecz MZGKiM wraz ze służebnością przesyłu na rzecz Miasta Limanowa.

Czas, miejsce i warunki przetargu:
TERMIN przetargu ustala się na dzień 16 listopada 2022 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (budynek „B” – II piętro, pokój 204)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego
w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr rachunku: 57 8804 0000 0000 0012 2353 0013
Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 10 listopada 2022 r.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu (zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu), jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium podlega zwrotowi uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika nie rodzi skutków prawnych w zakresie podatku VAT. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się jako przedpłata na poczet ceny nabycia nieruchomości i nie podlega oprocentowaniu.
Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni – od dnia doręczenia zawiadomienia na piśmie.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, względnie nie uiści ceny nabycia w przewidzianym terminie, sprzedawca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację
o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni, od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć do Zarządu Powiatu Limanowskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
Informacje o przedmiocie sprzedaży, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (budynek „C” II piętro, pokój 224). Ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. 18 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content