Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 sierpnia 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3374 osób.
W stosunku do lipca 2022r. liczba ta wzrosła o 72 osoby, natomiast w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku była niższa o 308 osób. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,8%  zarejestrowanych, 145 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 683 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,5%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 1. do 30 r.ż. –  1174 osoby,
 2. powyżej 50 r.ż. – 654 osoby,
 3. posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 995 osób,
 4. niepełnosprawne – 145 osób,
 5. posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 6 osób,
 6. długotrwale bezrobotne – 1558 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 46,2% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,7% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 lipca  2022 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 4,9% (na tym samym poziomie co w czerwcu 2022 r) .
– w województwie małopolskim  4,1%  ( również bez zmian w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 5,8% ( wzrost o 0,2% w stosunku do czerwca 2022 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W sierpniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 586  osób tj. o 23 mniej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 73% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 514  osób. Podobnie jak
 w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (272 osoby). Warto zwrócić uwagę, że   71% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lipcu b.r. podjęły 79 osób, w tym:

 1. prace interwencyjne – 23 osoby,
 2. roboty publiczne – 1 osoba,
 3. refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego  –  10 osób,
 4. podjęcie działalności gospodarczej – 21 osób,
 5. bon na zasiedlenie – 4 osoby,
 6. bon zatrudnieniowy – 14 osób,
 7. dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia  – 6 osób

Ponadto na staż skierowano 26 osób, a na szkolenie 30 osób.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 8 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 75 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 59 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny,
3 osoby nabyły prawa emerytalne lub rentowe,7 osób nabyło prawo do świadczeń przedemerytalnych, 31 osoby  zostały pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W sierpniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  248 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej,
3 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2022 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  780 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 1. 238  osób w ramach prac interwencyjnych,
 2. 24 osoby w ramach robót publicznych,
 3. 213 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 4. 145 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 5. 27 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 6. 97 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 7. 36 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

Ponadto skierowano:

 1. 377 osób na staż,
 2. 283  osoby na szkolenia zawodowe.

W okresie od 24 lutego br. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 298 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 105 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać  z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście  w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK  w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.

PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

Marek Młynarczyk
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content