Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 lipca 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane były 3302 osoby.
W stosunku do czerwca 2022r. liczba ta wzrosła o 95 osób, natomiast w porównaniu do lipca ubiegłego roku była niższa o 392 osoby. Większość osób bezrobotnych (90%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 8,1%  zarejestrowanych, 143 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 647 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,7%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1118 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 650 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 985 osób,
 • niepełnosprawne – 143 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 8 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1573 osoby

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 47,6% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,9% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca  2022 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 4,9% (spadek o 0,2% w stosunku do maja 2022 r) .
– w województwie małopolskim  4,1%  ( spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 5,6% ( spadek o 0,1% w stosunku do maja 2022 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W lipcu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 609 osób tj. o 179 więcej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 79% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 514  osób (o 4 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (272 osoby). Warto zwrócić uwagę, że   69% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lipcu b.r. podjęły 84 osoby, w tym:

 • prace interwencyjne – 28 osób,
 • roboty publiczne – 3 osoby,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego  –  16 osób,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób,
 • bon na zasiedlenie – 4 osoby,
 • bon zatrudnieniowy – 10 osób,
 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia  – 3 osoby

Ponadto na staż skierowano 35 osób, a na szkolenie 13 osób.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 6 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 85 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 57 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 7 osób osiągnęło wiek emerytalny,
5 osób nabyło prawo do świadczeń przedemerytalnych, 34 osoby  zostały pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W lipcu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  223 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej,
6 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2022 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  701 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 215  osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 23 osoby w ramach robót publicznych,
 • 192 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 135 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 21 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 83 osoby  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 32 osoby  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

Ponadto skierowano:

 • 351 osób na staż,
 • 253  osoby na szkolenia zawodowe.

W okresie od 24 lutego br. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 273 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 105 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl
w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać  z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK  w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.

PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

Marek Młynarczyk

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content