Introduction

Informacja o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – limit podstawowy

Informacja o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – limit podstawowy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Na podstawie §2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (j.t. Dz.U. 2018r. poz. 117), działając w imieniu Starosty Limanowskiego, ogłaszam nabór wniosków w ramach limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Nabór trwał będzie w dniach od 01.08.2022r. do 03.08.2022r.

Środki finansowe pozostające w dyspozycji Urzędu to kwota 21 142,75 zł

Pracodawcy mogą składać wnioski w ramach następujących priorytetów:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej,  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej,  członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych  w  podmiotach posiadających  status  przedsiębiorstwa  społecznego  wskazanych  na  liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy nie korzystali dotychczas ze środków KFS i które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów wydatkowania KFS, określonych na 2022 rok przez Ministra właściwego ds. pracy.

Druki wniosków oraz Regulamin przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w 2022r. dostępne są na stronie limanowa.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców „Krajowy Fundusz Szkoleniowy”.
Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 18 333 78 62.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content