Introduction

Przetarg ustny nieograniczony na najem części działki ewidencyjnej znajdującej się naprzeciw budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej

Przetarg ustny nieograniczony na najem części działki ewidencyjnej znajdującej się naprzeciw budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem części działki ewidencyjnej znajdującej się naprzeciw budynku 711 Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9.

Przedmiot II przetargu stanowi najem części działki ewidencyjnej nr 4/2 o powierzchni 5,24 m2 znajdującej się naprzeciw budynku 711 Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9.

Minimalną stawkę czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej w/w części działki ustalono w wysokości 60,00 zł netto. Podatek od nieruchomości pokrywa najemca.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa dz. ew. nr 4/2 leży w terenach oznaczonych symbolem U/kz.

U – usługi użyteczności publicznej i komercyjne.

Symbol kz – strefa ochrony konserwatorskiej.

Termin przetargu ustala się na dzień 25 maja 2022r. godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości – 650,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej:

Nr rachunku: 57 – 8804-0000–0000–0012–2353–0013.

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 20 maja 2022 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku przetargu.

Okres najmu wynosi do 5 lat od dnia podpisania umowy.

Ogłoszenie o II przetargu 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content