Introduction

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Zarząd Powiatu Limanowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

– działka ewidencyjna nr 4/2, objęta księgą wieczystą nr NS1L/00028484/5

2) Powierzchnia nieruchomości.

– część działki ewidencyjnej nr 4/2 o pow. 18,3 m2

3) Opis nieruchomości.

– część nieruchomości oznaczona jako dz. ew. nr 4/2  z utwardzonym placem.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa dz. ew. nr 4/2 leży w terenach oznaczonych symbolem U/kz.

U – usługi użyteczności publicznej i komercyjne.

Symbol kz – strefa ochrony konserwatorskiej.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości.

W sezonie letnim tj. od 15 kwietnia do 30 października w danym roku kalendarzowym.

6) Cena nieruchomości.

Nie dotyczy

7) Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Nie dotyczy

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy.

Minimalna stawka opłaty za czynsz najmu: 16,30 zł netto za 1m2 plus należny podatek VAT

9) Terminy wnoszenia opłat.

Czynsz płatny do 20 dnia każdego miesiąca.

10) Zasady aktualizacji opłat.

Czynsz będzie waloryzowany raz w roku o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, po ogłoszeniu w Monitorze Polskim Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku.

11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

Oddanie w dzierżawę na okres do 30 czerwca 2023 r.

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content