Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 28 lutego 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowały 3632 osoby.
W stosunku do stycznia 2021r. liczba ta spadła o 131 osób, natomiast w porównaniu do stycznia ubiegłego roku była niższa o 1027 osób. Większość osób bezrobotnych (90,9%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,2%  zarejestrowanych, 147 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 668 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,5%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1264 osoby,
 • powyżej 50 r.ż. – 700 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1037 osób,
 • niepełnosprawne – 147 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 9 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1714 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 47,2% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,6% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 stycznia  2021 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,5% (wzrost o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego) .
– w województwie małopolskim  4,6%  (również wzrost o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 6,5% (wzrost o 0,4% w stosunku do grudnia 2021 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W lutym br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  503 osoby tj. o 99 mniej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 86,3% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie  634 osoby (o 333 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (414 osób). Warto zwrócić uwagę, że   80,9% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lutym b.r. podjęło 79 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 33 osoby,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego  –  15 osób,
 • bon na zasiedlenie – 1 osoba,
 • bon zatrudnieniowy – 25 osób,
 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 5 osób

Ponadto na staż skierowano 69 osób, a na szkolenie 8 osób.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 7 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 62 osoby nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 45 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 4 osoby osiągnęło wiek emerytalny,
4 osoby nabyło prawa do świadczeń przedemerytalnych, 21 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W lutym b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  302 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej,
6 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2022 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  97 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 44  osoby w ramach prac interwencyjnych,
 • 2 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 15 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 5 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 25 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 6 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

Ponadto skierowano:

 • 73 osoby na staż,
 • osób na szkolenia zawodowe.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 28.02.2022 r.

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 417 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 932 643,42 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 735  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 16 558 117,48  zł                                                                                                                                       
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY  NIEZATRUDNIAJĄCEGO   PRACOWNIKÓW:   1488    NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 569 960,00 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:  14  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 191 620,00
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI BRANŻOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: 1674 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 370 000,00
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI  NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH SKLEPIKI SZKOLNE: 13 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ:  65 000,00 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI BRANŻOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA TRZECH WYBRANYCH BRANŻ (56.30.Z,93.29.A,93.29.Z): 2 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 10 0000,00

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 65 697 340,90 ZŁ.

Marek Młynarczyk

 Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
                  w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content