Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 stycznia 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 3763 osoby.
W stosunku do grudnia 2021r.liczba ta wzrosła o 301 osób, natomiast w porównaniu do stycznia ubiegłego roku była niższa o 896 osób. Większość osób bezrobotnych (90,5%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 6,7%  zarejestrowanych, 152 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 713 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,6%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1337 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 734 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1047 osób,
 • niepełnosprawne – 152 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 5 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1737 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 46,2% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 16,8% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia  2021 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,4% (na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego) .
– w województwie małopolskim  4,5%  (spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 6,1% (wzrost o 0,1% w stosunku do listopada 2021 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W styczniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  602 osoby tj. o 142 więcej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 83,4% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie  301 osób (o 99 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (195 osób). Warto zwrócić uwagę, że   90,7% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w styczniu b.r. podjęło 18 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 11 osób,
 • działalność gospodarcza  –  2 osoby,
 • bon na zasiedlenie – 5 osób

Ponadto na staż skierowano 4 osoby, a na szkolenie 1 osoba.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 3 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 30 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 34 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 7 osób osiągnęło wiek emerytalny,
2 osoby nabyła uprawnienia  emerytalne lub rentowe, 8 osób nabyło prawa do świadczeń przedemerytalnych, 17 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W styczniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  228 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
1 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.


WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 31.01.2022 r.

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 417 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 932 643,42 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 735  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 16 558 117,48  zł                                                                                                                                      
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO   PRACOWNIKÓW:   1488    NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 569 960,00 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:  14  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 191 620,00
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI BRANŻOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: 1674 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 370 000,00
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI  NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH SKLEPIKI SZKOLNE: 13 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ:  65 000,00 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI BRANŻOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA TRZECH WYBRANYCH BRANŻ (56.30.Z,93.29.A,93.29.Z): 2 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 10 0000,00

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 65 697 340,90 ZŁ.

Marek Młynarczyk
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content