Introduction

Tarcza antykryzysowa – nabór na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców z określonych branż

Tarcza antykryzysowa – nabór na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców z określonych branż

Przedsiębiorcy określonych branż mogą ponownie skorzystać z dotacji w kwocie do 5000 zł.

20 grudnia  2021 r. wprowadzono  rozporządzenie Rady Ministrów  zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19


Zgodnie z powyższym działając z upoważnienia Starosty Limanowskiego  dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej ogłasza nabór wniosków od01 stycznia 2022 r. do 15.04.2022r. na

DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Starosta będzie mógł udzielić jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych  w par. 7a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 371 z późn. zm.)
W kwestiach nieuregulowanych tym rozporządzeniem zastosowanie będą miały zapisy art. 15zze4ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnychoraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawyCOVID).
Dotację będzie mógł otrzymać mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca,o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 31 marca 2021 r. prowadził – jako rodzaj przeważającej działalności –  działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami PKD 2007:

1)  56.30.Z  –   Przygotowywanie i podawanie napojów
2)  93.29.A  –   Działalność pokojów zagadek, domów starchu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub innych miejscach
3)  93.29.Z  –   Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

O dotację będą mogli  ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, których przychód z ww. działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r.
Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
Dotacji nie będzie można udzielić jeżeli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca będzie składał, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące oświadczenia:

  1. o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
  2. o rodzaju przeważającej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,  jednym spośród kodów: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z, prowadzonej na dzień 31 marca 2021 r.;
  3. potwierdzające, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r.;
  4. o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.;
  5. o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.
Uwaga:
Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.a

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content