Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W dniu 30 listopada 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowały 3402  osoby.
W stosunku do października 2021 r. liczba ta spadła o 66 osób, natomiast w porównaniu do listopada ubiegłego  roku była niższa o 905 osób. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 6,9%  zarejestrowanych, 151 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 679 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87,8%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1215 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 669 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 971 osób,
 • niepełnosprawne – 151 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 1 osoba,
 • długotrwale bezrobotne – 1696 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 48% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,8% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 października  2021 r. według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 5,5% (spadła o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego) .

– w województwie małopolskim  4,6%  ( spadek o 0,2%)

– w powiecie limanowskim 6,1% (spadek o 0,2% w stosunku do września 2021 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W listopadzie br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 496 osób tj. o 42 mniej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 80,8% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 562 osoby (o 107 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (323 osoby). Warto zwrócić uwagę, że   65% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w listopadzie b.r. podjęło 113 osób, w tym:

 • prace interwencyjne 32 osoby,
 • podjęcie działalności gospodarczej48 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 20 osób,
 • w ramach bonu na zasiedlenie 6 osób,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 4 osoby,
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 3 osoby.

Ponadto na szkolenia skierowano 40 osób, a na staż 43 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 6 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,66 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 56 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 6 osób osiągnęło wiek emerytalny,
3 osoby nabyły uprawnienia  emerytalne lub rentowe, 1 osoba nabyła prawo do świadczenia przedemerytalnego,18 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W listopadzie b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  205 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
3 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Najczęściej oferty pracy dotyczyły miejsc w : handlu działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, budownictwie.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie  1159 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 433 osoby w ramach prac interwencyjnych,
 • 307 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 193 osoby w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 50 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 99 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 32 osoby w ramach robót publicznych,
 • 45 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

Ponadto skierowano:

 • 549 osób na staż,
 • 340 osób na szkolenia zawodowe.

wsparcie udzielone przedsiębiorcom w ramach tzw. tarczy antykryzysowej covid-19 – stan na 30.11.2021 r.

 1. Liczba podpisanych umów o pożyczkę: 6 417 na łączna kwotę : 31 932 643,42 zł
 2. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie do wynagrodzeń: 735 na łączną kwotę: 16 558 117,48  zł
 3. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie dla przedsiębiorcy niezatrudniającego   pracowników:   1488   na łączną kwotę: 8 569 960,00 zł
 4. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie dla organizacji pozarządowych: 14 na łączną kwotę: 191 620,00 zł
 5. Liczba podpisanych umów o udzielenie jednorazowo dotacji branżowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla mikro i małych przedsiębiorstw: 1674 na łączną kwotę: 8 370 000,00 zł
 6. Liczba podpisanych umów o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących sklepiki szkolne: 13 na łączną kwotę:  65 000,00 z

łączna kwota udzielonego wsparcia w ramach tarczy : 65 687 340,90 zł.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content