Introduction

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łostówce gmina Mszana Dolna

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łostówce gmina Mszana Dolna

Starosta Limanowski ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łostówce gmina Mszana Dolna oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 526/1 o pow. 0,12 ha, objęta księgą wieczystą NS2L/00023261/8 i nr 526/2 o powierzchni 0,27 ha, objęta księgą wieczystą NS2L/00024721/8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty i wpłacenie wadium w wysokości 4 900,00 złotych.
Wadium należy uiścić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej:
Bank Spółdzielczy Limanowa Nr 57 8804 0000 0000 0012 2353 0013.
Termin wpłaty wadium upływa z dniem: 27 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu środków na konto zbywającego).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet kwoty czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone, na podany rachunek. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Pisemne oferty winny zawierać :
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo pełną nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
2. Datę sporządzenia oferty
3. Nr działki oraz miejscowość, w której położona jest działka na która składa ofertę
4. Oferowany czynsz dzierżawny w wysokości wyższej niż czynsz wywoławczy
5. Dowód wpłaty wadium
6. Oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
7. Oświadczenie, że oferentowi znany jest przedmiot dzierżawy (stan nieruchomości) i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
W przypadku przystąpienia do przetargu osoby reprezentującej oferenta należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje pełnomocnika z udziału
w przetargu. Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo notarialnie poświadczone na przystąpienie współmałżonka do przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego.
OFERTY pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa dz. ewid. nr 526/1
i 526/2 Łostówka” należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego
w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud. „B” – I piętro) w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r. godz. 1530.

Termin przetargu ustala się na dzień 2 września 2021 r. o godz.1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej ul J. Marka 9 ( bud.„C” – II piętro, pok. 204).

Przetarg może odbyć się choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna odbywa się w obecności oferentów,
z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19.

OGŁOSZENIE dzierżawa ŁOSTÓWKA

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content