Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 maja 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4035 osób.
W stosunku do kwietnia 2021 r. liczba ta spadła o 147 osób, natomiast w porównaniu do maja ubiegłego roku była niższa o 308 osób. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,6%  zarejestrowanych, 152 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 711 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87,2%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1464 osoby,
 • powyżej 50 r.ż. – 823 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1124 osoby,
 • niepełnosprawne – 152 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 4 osoby,
 • długotrwale bezrobotne – 2026 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 50,2% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 13,1% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 kwietnia  2021 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 6,4% (spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego) .
– w województwie małopolskim  5,5%  (również spadek o 0,1%)
– w powiecie limanowskim 7,8% (spadek o 0,4% w stosunku do marca 2021 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W maju br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  472 osoby tj. o 85 więcej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 81,1% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 619 osób (o 24 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (369 osób). Warto zwrócić uwagę, że   60,4% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w marcu b.r. podjęło 146 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 32 osoby,                                
 • roboty publiczne -5 osób,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 61 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego –  32 osoby,
 • w ramach bonu na zasiedlenie – 5 osób,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 9 osób,
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 2 osoby.

Ponadto na szkolenia skierowano 48 osób, a na staż 59 osób.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 8 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 59 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 43 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 4 osoby osiągnęły wiek emerytalny,
2 osoby nabyły uprawnienia  emerytalne lub rentowe, 6 osób nabyło prawa do świadczenia przedemerytalnego, 21 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W maju b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  229 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
8 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  550 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 190 osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 172 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 99 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 17 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 30 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 22 osoby w ramach robót publicznych,
 • 20 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

Ponadto skierowano:

 • 213 osób na staż,
 • 229  osób na szkolenia zawodowe.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 31.05.2021 r.

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 394 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 855 996,26 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 728  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 16 353 509,78  zł                                                                                                                                       
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY   NIEZATRUDNIAJĄCEGO   PRACOWNIKÓW:   1472    NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 445 460,00 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:  13   NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 170 493,77
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI BRANŻOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: 1210 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 6 050 000,00

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 62 875 459,81 ZŁ.


Marek Młynarczyk
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content