Introduction

Trzeci pakiet osłonowy w ramach TARCZY BRANŻOWEJ

Trzeci pakiet osłonowy w ramach TARCZY BRANŻOWEJ

W  DZ. U. z 2021r. pod poz. 713 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.
Kwietniowa nowelizacja rozporządzenia jest trzecim pakietem osłonowym wprowadzonym przez Rząd
w ramach pomocy z tarczy branżowej.
Rozporządzenie między innymi:

 • rozszerza wykaz branż o kolejne 17 branż, które mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej tj. 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z , 47.75.Z, 47.77.Z, 51.10.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z,
 • wydłuża termin składania wniosków do 31 sierpnia 2021 r.,
 • dodaje nowy termin tj. luty 2020, obok września 2020r.  w stosunku do którego można zweryfikować spadek przychodów,
 • wskazuje nowy termin weryfikacji PKD jako rodzaj przeważającej działalności
  tj. 31 marca 2021r. (poprzednio był to 30 listopada 2020r.),
 • wskazuje również nowy termin weryfikacji zawieszenia działalności gospodarczej
  tj. 31 marca 2021r. (poprzednio był to 30 listopada 2020r.)
 • zwiększa do pięciu liczbę dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które może otrzymać przedsiębiorca, w zależności od rodzaju PKD (poprzednio były trzy)

Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie z dniem  26 kwietnia 2021r.

Wsparcie w formie dotacji do 5 000 zł. na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest udzielane przez Starostę Limanowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

O dotację określoną w rozporządzeniu z dnia 16 kwietnia 2021r. mogą się ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy, również Ci, którzy otrzymali już dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1842 z 2020r.z późn.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021r. pod warunkiem spełniania kryteriów określonych w rozporządzeniu.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl do 31 sierpnia 2021r. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Aby skorzystać z dotacji na podstawie rozporządzenia z kwietnia 2021r. trzeba spełnić następujące warunki: 

 • prowadzić działalność gospodarczą  na dzień 31 marca 2021 r. oznaczoną kodami  Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,  wymienionymi w rozporządzeniu. Spełnienie warunku dotyczącego właściwego kodu PKD dokonywane jest na podstawie danych zawartych  w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
 • przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020r. lub we wrześniu 2020r.
 • działalność gospodarcza nie może być zawieszona na okres obejmujący dzień
  31 marca 2021 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji

W zakresie pozostałych warunków i zasad udzielania i rozliczania dotacji obowiązują wymogi określone w art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1842 z 2020r.z późn.zm.).
Rodzaje branż, w tym dodatkowo ujętych w rozporządzeniu,  objętych wsparciem można sprawdzić tutaj

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content