Introduction

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 marca 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4438 osób.
W stosunku do lutego 2021 r. liczba ta spadła o 252 osoby, natomiast w porównaniu do marca ubiegłego roku była wyższa o 535 osób. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,6%  zarejestrowanych, 157 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 821 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,3%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1625 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 874 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1193 osoby,
 • niepełnosprawne – 157 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 5 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 2059 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 46,4% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,2% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 28 lutego  2021 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 6,5% (na tym samym poziomie co w styczniu 2021 r) .
– w województwie małopolskim  5,6%  (bez zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 8,2% (wzrost o 0,1% w stosunku do stycznia 2021 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W marcu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  600 osób tj. o 116 więcej niż  
w miesiącu poprzednim, z czego 86,3% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 852 osoby (o 198 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (516 osób). Warto zwrócić uwagę, że   62% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w marcu b.r. podjęło 196 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 70 osób,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 76 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego –  28 osób,
 • w ramach bonu na zasiedlenie – 6 osób,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 9 osób,
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 7 osób.

Ponadto na szkolenia skierowano 75 osób, a na staż 71 osób.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 15 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 71 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 58 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 7 osób osiągnęło wiek emerytalny,
6 osób nabyło uprawnienia  emerytalne lub rentowe, 6 osób nabyło prawa do świadczenia przedemerytalnego,1 podjęła naukę, 26 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W marcu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  321 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
4 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie  255 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 108 osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 77 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 36 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 11 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 10 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 1 osobę w ramach robót publicznych,
 • 12 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

Ponadto skierowano:

 • 116 osób na staż,
 • 127  osób na szkolenia zawodowe.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 31.03.2021 r.

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 374 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 764 121,26 zł
 2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 711  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 15 984 187,74  zł                                                                                                                                       
 3. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY           NIEZATRUDNIAJĄCEGO   PRACOWNIKÓW:   1433    NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 081 800,00 zł
 4. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:  10  NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 152 117,91
 5. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: 243 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 1 215 000,00

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 57 197 226,91 ZŁ.

Marek Młynarczyk
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content