Introduction

Bony na innowacje

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje,

typ projektu C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem.

Bony na innowacje

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczające, że warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania Umowy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM wsparcie obejmuje:

Komponent badawczo-rozwojowy:

1. Usługi badawczo-rozwojowe

Typ 1: usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu

Typ 2: usługi w zakresie wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonaniu projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania

2. Usługi proinnowacyjne (element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi typu 1-2):

Typ 3: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu

Typ 4: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań

Typ 5: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej

Komponent wdrożeniowy:

1. Zakup nowych środków trwałych i/lub

2. Wartości niematerialnych i prawnych.

Szczegóły naboru – link

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content