Introduction

Gwarancja Biznesmax

Gwarancja Biznesmax

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym.

Gwarancja Biznesmax jest realizowana z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany z Funduszy Europejskich.

Dla kogo? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co? Zabezpieczenie spłaty kredytów, w tym kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19

Termin obowiązywania zmian Do 30 czerwca 2021 r.

Maksymalna kwota gwarancji Do 2.5 mln euro

Zmiany w programie gwarancji Biznesmax:
  • Możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19 tj. kredytu odnawialnego (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialnego niezwiązanego z inwestycją udzielonego do 30 czerwca 2021 r. na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie.
  • Kredyty płynnościowe na czas pandemii COVID-19 nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i mogą być uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych.
  • W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych inwestycji i obowiązek przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego – kredyt udzielany jest na podstawie procedury banku i wykorzystywany na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu.
  • Z gwarancji obejmującej kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19, oprócz podmiotów innowacyjnych, mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania – wprowadzenie nowego podmiotowego kryterium dostępu.
Lista banków kredytujących
Więcej o gwarancji Biznesmax 
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content