Introduction

Kredyty z gwarancją de minimis

Kredyty z gwarancją de minimis

Co to jest gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy (75 miesięcy do 30 czerwca 2021 r.)¹,
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu (80% kwoty kredytu do 30 czerwca 2021 r.)¹,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0% kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.)¹.

Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy (120 miesięcy do 30 czerwca 2021 r.),
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu (80% kwoty kredytu do 30 czerwca 2021 r.)¹,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0% kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. .)¹.

Możliwe jest objęcie gwarancją de minimis kredytu w przypadku:

 • całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów zaciągniętych w Banku Kredytującym lub w innych bankach, o ile warunki jego udzielenia będą korzystniejsze niż dotychczasowe warunki spłacanego/spłacanych kredytu/kredytów.

Warto wiedzieć: gwarancją może być objęty kredyt obrotowy na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów obrotowych lub inwestycyjnych albo może być objęty kredyt inwestycyjny przeznaczony na całkowitą spłatę zadłużenia wyłącznie z tytułu kredytu/kredytów inwestycyjnych;

 • linii wielocelowej/wieloproduktowej, gwarancja obejmuje łączną kwotę niespłaconego kapitału kredytu, w tym wykorzystanego w formie dopuszczalnych instrumentów w ramach tej linii.

¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Uwagi:

 • jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. maksymalna kwota gwarancji może wynieść: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis)1,
 • całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu Kredytobiorcy w ramach jednego Banku nie może być wyższe niż 3,5 mln zł (dla kredytów udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. zaangażowanie może być wyższe niż 3,5 mln zł, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty gwarancji oraz dopuszczalnych pułapów pomocy de minimis)1.

Przedsiębiorca może skorzystać z zabezpieczenia kredytu gwarancją de minimis w Banku Kredytującym, który posiada podpisaną z BGK umowę portfelowej linii gwarancyjnej de minimis. Wykaz banków kredytujących znajduje się w zakładce lista banków kredytujących. 

Przeznaczenie środków z kredytów objętych gwarancją de minimis

Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystywane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej tj.:

 • zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi,
 • uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa,
 • spłatę kredytu/kredytów w Banku Kredytującym lub w innych bankach,
 • kredyt obrotowy może być udzielony w różnych formach, np. jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa na karcie, jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

Środki z kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych np.:

 • budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
 • zakup samochodów, maszyn, urządzeń.
Wyłączenia celowe:

Kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:

 • refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
 • inwestycje kapitałowe;
 • zakup instrumentów finansowych;
 • zakup wierzytelności;
 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Objęcie kredytu gwarancją de minimis jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Banku Kredytującym procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, Bank Kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczając go gwarancją de minimis.Kto może skorzystać z gwarancji de minimis?

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy na etapie udzielania kredytu i wnioskowania o gwarancję2:
 • nie posiadają wpisu wykluczającego z możliwości uzyskania kredytu w systemie, w którym podlegają weryfikacji przez Bank Kredytujący (np. Bankowy Rejestr, bazy BIK),
 • nie posiadają zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS,
 • wobec nich nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, nie posiadali wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej w Banku Kredytującym do kategorii “zagrożonej” lub w przypadku której zaistniały dowody utraty wartości zgodnie z MSSF9 i Rekomendacją R KNF, ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
 • nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej,
 • łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis (w tym także gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2018 r.) nie przekracza 3,5 mln zł (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. maksymalna kwota gwarancji może wynieść: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat) przy zachowaniu przez Kredytobiorcę pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE (informacje w zakładce: Obowiązujące limity pomocy i gwarancji de minimis na stronie).2

2 W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. możliwe jest objęcie gwarancją kredytu udzielonego Kredytobiorcy, w odniesieniu do którego na etapie wnioskowania o gwarancję zidentyfikowano ww. warunki wykluczające, o ile warunki te nie zaistniały na dzień 1 lutego 2020 r. Dla kredytów udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis może przekroczyć 3,5 mln zł przy zachowaniu przez Kredytobiorcę maksymalnych kwot gwarancji oraz pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content