Introduction

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Nieruchomość zabudowana położona w Limanowej, obręb 7 przy ul. Z. Augusta stanowiąca działkę nr 51/11 o powierzchni 1,2366 ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu.

Oznaczenie nieruchomościSposób i termin zagospodarowania nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości w planie miejscowymOpis nieruchomościCena nieruchomościUwagi
123456
Nieruchomość zabudowana położona w Limanowej, obręb 7 przy ul. Z. Augusta stanowiąca działkę nr 51/11 o powierzchni 1,2366 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 54458 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie
z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu.
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działka nr 51/11 położona w obr. 7 leży w terenach działalności produkcyjno- usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej na których nie dopuszcza się usług handlu za wyjątkiem możliwości wybudowania lub wydzielenia w budynku produkcyjnym pomieszczenia sklepowego związanego wyłącznie z wyrobami danego zakładu produkcyjnego w tym także częściowo położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, częściowo w terenach zadrzewionych oraz w niewielkiej części w terenach zieleni urządzonej, zieleńców, skwerów.Nieruchomość zabudowana budynkiem krytej pływalni, w której na piętrze znajdują się pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 148,30 m2.  Minimalna cena za 1 m2 powierzchni użytkowej ustalona została na kwotę 10 zł (netto).  Płatnikiem podatku od nieruchomości jest najemca

Uwaga!

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej, a informacja
o wywieszeniu tego wykazu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym oraz na stronie internetowej Powiatu
i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Nazwa lokalizacji

  • Nazwa lokalizacji: Wykaz nieruchomosci
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content