Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program dla województwa małopolskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Wielkość poszczególnych unijnych źródeł finansowania w programie dla województwa małopolskiego przedstawia się następująco:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 068 587 710 euro
  • Europejski Fundusz Społeczny:809 628 262 euro

 Minimalne zaangażowanie środków krajowych – szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ramowego zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% – wynosi w momencie programowania 507 920 472 euro. W realizację programu zaangażowane będą środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia programu będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach programu.

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia

Oś priorytetowaWsparcie UE (EUR)Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programuFundusze
I. Gospodarka wiedzy250 018 3488,69%EFRR
II. Cyfrowa Małopolska140 000 0004,86%EFRR
III. Przedsiębiorcza Małopolska240 000 0008,34%EFRR
IV. Regionalna polityka energetyczna420 000 00014,59%EFRR
V. Ochrona środowiska138 000 0004,79%EFRR
VI. Dziedzictwo regionalne169 069 3625,87%EFRR
VII. Infrastruktura transportowa390 500 00013,57%EFRR
VIII. Rynek pracy270 764 1489,41%EFS
IX. Region spójny społecznie232 000 0008,06%EFS
X. Wiedza i kompetencje204 930 6387,12%EFS
XI. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej170 000 0005,91%EFRR
XII. Infrastruktura społeczna151 000 0005,25%EFRR
XIII. Pomoc techniczna101 933 4763,54%EFS

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Skip to content